Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.
In memoriam Mr. Harry Dobbelstein:

Mr. Harry Dobbelstein was vanaf het begin betrokken bij de oprichting
van De Maasketen "Jan van Eyck". Ongetwijfeld was het wijlen Pater Willem
Sangers, Kruisheer te Maaseik, die het idee voor een grensoverschrijdend
orgaan bedacht heeft. Aan belgische zijde had hij zijn vriend, de industrieel
Fr. van Praat te Elen bereid gevonden om hieromtrent met
vertegenwoordigers van Mederlands Limburg van gedachten te wisselen.
In de persoon van Harry Dobbelstein, directeur Culturele Raad Limburg,
had hij ongetwijfeld de juiste persoon voor zijn idee aangetroffen. Harry
had vanuit zijn functie vele kontakten op het culturele vlak in Belgisch
Limburg.
Op zijn beurt had Harry Ger Wagemans uitgenodigd, omdat deze gezien
diens contacten in zijn functie van provinciaal directeur Limburg van het
Internationale Rode Kruis, zowel in België als in Duitsland een goede
aanvulling zou zijn. Ten huize van Fr. van Praat vond een eerste overleg
plaats tussen genoemde personen. Gevolgd door vele besprekingen met
vele andere personen uit beide Limburgen, hetgeen uiteindelijk leidde tot
de oprichting van De Maaketen "Jan van Eyck" op 24 november 1966.
Dr.A. Vandeurzen, arrondissementscommissaris te Maaseik, - vader van de
huidige minister Vandeurzen - werd bereid gevonden het voorzitterschap
op zich te nemen en Harry Dobbelstein werd de eerste secretaris. Na het
terugtreden van de heer Vandeurzen wegens te drukke werkzaamheden,
werd Harry Dobbelstein als zijn opvolger aangewezen.
In beide functies heeft Harry zich zeer verdienstelijk gemaakt en hem
komt de eer toe te zeggen, dat hij met name in de eerste periode van
"onze Maasketen" als de stuwende kracht mede de basis heeft gelegd
voor een bloeiende organisatie. Onze ereleden Tony van Wijck en Willem
Heemskerk en ons nog huidige lid Theo Prikken - allen leden van het eerste
uur - kunnen daar van getuigen. Tot op hoge leeftijd bleef Harry als lid en
bestuurslid de "Maasketen Jan van Eyck" trouw.
In 2012 werd hij dan ook benoemd als lid van verdienste van De Maasketen
"Jan van Eyck".
De Maasketen "Jan van Eyck" gedenkt hem met warme gevoelens en zal het
gedachtegoed van Harry blijven uitdragen.
Harry Dobbelstein werd geboren op 26-5-1930 en overleed op 30-11-2012.

Klik hier voor het overlijdensprentje.